Jelen  dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a HIKER SOLUTIONS Kft.által üzemeltetett  www.khibu.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal)  felhasználók általi használatát, valamint a KHIBU márkanév alatt gyártott és forgalmazott termékek (a továbbiakban: Termékek) értékesítését szabályozó általános szerződési feltételeket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XV. fejezetében (6:77-6:81. §) foglaltaknak megfelelően.

A Szolgáltatók adatai:

HIKER SOLUTIONS Kft.

Székhelye: 1107 Budapest, Kékvirág utca 14. II. emelet 8.

Adószáma: 27874972-2-42.
Közösségi adószáma: HU27874972.
Cégjegyzékszáma: 01-09-401675

Nyilvántartó Hatóság: Fővárosi törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

E-mail: info@khibu.hu

A jelen ÁSZF 2021. december 1. napjától határozatlan ideig, illetve visszavonásig/módosításig érvényes.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et, a Weboldalon, a módosított ÁSZF hatálybalépést megelőző 30 nappal közzétett tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Weboldalt használókkal (a továbbiakban: Felhasználó) és/vagy a Termékek vásárlójával (a továbbiakban: Vásárló) szemben, az ezt követő megrendelésekre és a Weboldal további használatára vonatkozóan. A jelen ÁSZF a Weboldal üzemeltetésének teljes, illetve a Weboldal megszűnése esetén, a még teljesítés alatt álló megrendelések teljesítésének, továbbá a szavatossági igények érvényesíthetőségének tartamára hatályban marad. A Vásárlók által leadott megrendelésekre minden esetben a megrendelés elküldésekor hatályos ÁSZF az irányadó.

I. Weboldal használatának feltételei

 1. A Weboldal tartalma elérhető bármely Felhasználó számára, a tartalmak megtekintéséhez nincs szükség regisztrációra
 2. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldalon megjelenített, szerzői jogi oltalom tárgyát képező tartalmak vonatkozásában a szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató. A Felhasználó nem jogosult ezen tartalmakat saját célra felhasználni (másolni, közzétenni, többszörözni, átdolgozni stb.) ilyen felhasználásra kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 3. A Szolgáltató minden jogot fenntart a Weboldal minden elemére, különös tekintettel annak kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, alkalmazásaira, a khibu.hu domain névre és az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint a Weboldal internetes reklámfelületeire.
 4. Felhasználó a Weboldal használata során köteles jóhiszeműen és tisztességesen eljárni, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a jogszabályokat és/vagy harmadik személyek jogait közvetlenül vagy közvetett módon sértik vagy sérthetik.
 5. A Felhasználók által a Weboldal használata során elérhetővé tett tartalmakat (kommentek, értékelések, megjegyzések stb.) a Szolgáltató ellenőrzi, és haladéktalanul töröl minden olyan tartalmat, amely esetében jogellenességre utaló jelek merülnek fel. 
 6. Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal felhasználói által tanúsított magatartásért: a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, jogsértés gyanúja esetén a Szolgáltató haladéktalanul feljelentést tesz, és ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

II. A Termékek vásárlására vonatkozó feltételek

 1. Szolgáltató az általa minőségi anyagokból, kézzel – akár egyedi igények szerint – készített, a Weboldalon megismerhető Termékeket (különösen, de nem kizárólag értve ez alatt kültéri szabadidős tevékenységekhez tervezett vízálló ponyvát, pehelytöltettel készült túrapaplant, függőágyat, tárolózsákot) értékesíti.
 2. Szolgáltató az általa készített Termékek értékesítésén túlmenően, egyes, túrázáshoz használatos kiegészítőket is forgalmaz.

2. Megrendelés menete

2.1. A Weboldalon elérhető online üzletben (a továbbiakban: Webshop) megjelenített Termékekre vonatkozóan a vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Weboldalon keresztül. A vásárlással kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárló részére. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, az alábbiak szerint:

2.1.1.  A Vásárló a kiválasztott Termék(ek)et a „Kosárba” gomb megnyomásával tudja a gyűjtőkosarába helyezni. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vásárló oldalán ajánlati kötöttséget. A Vásárló a bevásárlókosár jel melletti, a Termékek darabszámára kattintással bármikor megtekintheti a kiválasztott Termékeket, azokat szükség szerint módosíthatja vagy törölheti.

2.1.2. A Vásárló a Termékek kiválasztását követően jogosult a vásárláshoz szükséges, a rendszer által kért adatokat megadni, valamint a szállítási és fizetési módot kiválasztani, valamint köteles a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni. Amennyiben a Vásárló téves adat bevitelét észleli, úgy azokat a vásárlás befejezését megelőzően bármikor jogosult módosítani az adott megrendelési felületen vagy az előző oldalakra történő visszalépéssel.

2.1.3. A Vásárló a „Megveszem” gomb megnyomása előtt az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

2.1.4. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan ellenőrzését és kitöltését követően a „Megveszem” gomb megnyomásával vételi ajánlatot (a továbbiakban: Vételi Ajánlat) küld a Szolgáltatónak, amely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez a jelen ÁSZF II/2.1.5. pontja szerinti időtartamra vonatkozóan. A Vásárló a vételi ajánlat elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére. A Vásárló jogosult a Vételi Ajánlatot a jelen ÁSZF II/2.1.5. pontja szerinti visszaigazolás beérkezésének időpontjáig visszavonni, mely esetben a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

 2.1.5. A Szolgáltató a Vételi Ajánlat beérkezéséről a Weboldal automatikus értesítést (email-t) küld a Vásárlónak, amelyben tájékoztatja arról, hogy a Vételi Ajánlat feldolgozása folyamatban van. 

2.1.6. A Szolgáltató a Vételi Ajánlat elküldéstől számított 48 órán belül e-mail-ben visszaigazolást küld a Vételi Ajánlat elfogadásáról. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a Termék(ek) megnevezését, darabszámát, értékét, a szállítási feltételeket, a Vásárló adatait, valamint az átutaláshoz szükséges adatokat.

2.1.7. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg határidőben a Vásárló email címére, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.1.8. A Visszaigazolt vásárlás (a továbbiakban: Vásárlás) esetén, a Vásárlás ellenértékének Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló által megrendelt Terméke(ke)t a visszaigazolásban rögzített határidőn belül szállításra átadja, és erről a Vásárlót  – a Termék követési azonosítójának közlésével – e-mailben értesítse. 

2.1.9. Ha a Vásárlásban szereplő Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

2.2. A Weboldalon található egyéb, a Webshop-ban nem megtalálható Termékekre vonatkozó ajánlatkérést a Weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található üzenő felületen keresztül, név és email cím megadásával, az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően küldheti el, az alábbiak szerint:

2.2.1. Az ajánlatkérés beérkezését követő 72 órán belül a Szolgáltató ajánlatot ad (a továbbiakban: Ajánlat) a Vásárló részére a Vásárló ajánlatkérésben megjelölt e-mail címén keresztül. Az Ajánlat tartalmazza az Ajánlat számát, a Termék(ek) vételárát, valamint lényeges tulajdonságait, átadásuk tervezett időpontját és lehetséges módját, valamint az átadás esetleges költségeit. Szolgáltató az Ajánlathoz annak közlésétől számított 5 munkanapig kötve van, ezen túlmenően azonban az ajánlati kötöttségét kizárja. Az Ajánlat közlése napjának kell tekinteni azt a napot, amelyen az Ajánlat a Vásárló e-mail fiókjába megérkezik, amennyiben pedig ez nem megállapítható, úgy az Ajánlat Szolgáltató általi elküldését követő napot, kivéve, ha a Vásárló hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az Ajánlat az e-mail fiókjába nem érkezett meg.

2.2.2. Vásárló az Ajánlat mellékleteként a Szolgáltató által elküldött megrendelőlap kitöltésével, aláírásával, és a kitöltött megrendelőlap Szolgáltatónak történő visszajuttatásával a Termék(ek)et megrendeli. A Vásárló által kitöltött megrendelőlap akkor számít érvényes megrendelésnek (a továbbiakban: Megrendelés), amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által közölt ajánlat közlésétől számított 5 munkanapon belül a kitöltött megrendelőlapot a Szolgáltatónak e-mailben visszaküldi. A Vásárló a Megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail fiókjába történő megérkezéséig jogosult a Megrendelést minden jogkövetkezmény nélkül lemondani e-mailben, a Szolgáltató által közölt Ajánlatra hivatkozással, rögzítve, hogy „a megjelölt megrendelést lemondom”.

2.2.3. A Megrendelés a Szolgáltatóhoz megérkezettnek, amikor az a Szolgáltató e-mail fiókjába megérkezik, amennyiben pedig ez nem megállapítható, úgy a Megrendelés elküldését követő napon, kivéve, ha a Szolgáltató hitelt érdemlően bizonyítja, hogy Megrendelés az e-mail fiókjába nem érkezett meg. 

2.2.4. Az érvényes Megrendelés kézhezvételét követő 48 órán belül a Szolgáltató visszaigazoló e-mail-t küld a Vásárlónak.

2.2.5. Amennyiben a visszaigazolás, a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Vásárlóhoz, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és a továbbiakban nem köteles megvásárolni a Terméket.

3. Szerződés létrejötte

3.1. A Webshop-on keresztül történő Vásárlással, valamint a Megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) távollévők között megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet irányadó. 

3.2. A Vásárló által a Webshop-on keresztül elküldött vásárlás vételi ajánlatnak minősül, amelyet a Szolgáltató a Vételi Ajánlat beérkezését követő 48 órán belül megküldött visszaigazoló e-mail elküldésével fogad el, míg a jelen ÁSZF II./2.2. pontjában rögzített ajánlatkérés esetén a Vásárló által elküldött érvényes Megrendelés a Szolgáltató által előzőleg elküldött Ajánlat elfogadásának minősül, amelynek tudomásulvételét (elfogadását) a Szolgáltató az érvényes Megrendelés beérkezését követő 48 órán belül megküldött visszaigazoló e-mail elküldésével igazolja. A jelen ÁSZF-ben a továbbiakban a jelen pontban szereplő visszaigazoló email-ek elnevezése együttesen: Visszaigazolás.

3.3. A Szolgáltató a Visszaigazolásban tájékoztatja a Vásárlót a szerződés létrejöttéről, a szerződés számáról, a fizetés és szállítás módjáról, illetve a várható kiszállítás pontos idejéről. A Visszaigazolás tartalmát a Vásárló köteles ellenőrizni és amennyiben a Visszaigazolásban eltérést észlel a vételi ajánlathoz vagy Megrendeléshez képest, köteles azt 1 munkanapon belül jelezni a Szolgáltató irányába.

3.4. A fenti 3.2. pontban szabályozott mindkét esetben a Szerződés a Vételi Ajánlat vagy a Megrendelés Szolgáltató általi elfogadásáról szóló Visszaigazolás megérkezésekor jön létre és a Szerződés szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A Visszaigazolás akkor tekintendő a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a Vásárló e-mail fiókjába megérkezik, amennyiben pedig ez nem megállapítható, úgy a Visszaigazolás elküldését követő napon, kivéve, ha a Vásárló hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a Visszaigazolás az e-mail fiókjába nem érkezett meg.

3.5. Tekintettel az általa kínált Termékek egyedi jellegére a Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárló Megrendelésének/Vásárlásának vagy a Megrendelés/Vásárlás egyes részeinek visszautasítására (pl. ha megrendelt Termék valamely alkotórésze nem beszerezhető és helyettesítő termék sem áll a rendelkezésre).

3.6. Szolgáltató a Megrendelés visszautasításáról a Vásárlót haladéktalanul e-mailben értesíti.

3.8. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató elektronikus levélben továbbított Ajánlatát követően a Vásárló által elküldött érvényes Megrendeléssel létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató nem iktatja, így a Szerződés utólag nem hozzáférhető. A Webshop-on keresztül történő Vásárlással létrejött szerződés mindezeken túl interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a Vásárlás azonosítószáma.

3.9. A 3.2. pontban foglalt mindkét esetben a visszaigazolásában szereplő teljes vételár kifizetéséig a Szolgáltató a Termékre vonatkozó tulajdonjogát kifejezetten fenntartja.

4. Fizetési feltételek

4.1. Árak

A Webshopon a Termékek árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t. Az árakat a Szolgáltató jogosult a Webshopon megváltoztatni, amely a Weboldalon való közzététellel válik hatályossá és a hatályba lépés előtt a Vásárló által már elküldött Vásárlásokat nem érinti. A járulékos költségeket (pl. szállítási díj) a Szolgáltató külön tünteti fel a Vásárlás elküldése előtti felületen. 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a Vásárló által is felismerhetően nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4.2. Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetés esetén a Vásárló a Termékek vételárát azok személyes átvételekor fizeti meg a Szolgáltatónak készpénzben, számla ellenében.

4.3. Előre utalás bankszámlára/pénztári készpénz befizetés:

Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt Termékek vételárát és a kiszállítás költségét, a Termékek Szolgáltató általi szállításra átadását megelőzően fizeti meg a Vásárló a Visszaigazolásban szereplő bankszámlára banki átutalás/vagy pénztári befizetés útján, a Szolgáltató által kiállított, és a Visszaigazoláshoz csatolt előlegbekérő alapján. Előre utalás/pénztári befizetés esetén a megjegyzés rovatban a Szerződés számát minden esetben fel kell tüntetni. A Szerződés számát, valamint az átutaláshoz szükséges minden információt a Megrendelés elfogadását, vagy a Vásárlást igazoló Visszaigazolás tartalmazza.

4.3. A Szolgáltató minden értékesítésről bizonylatot állít ki, és azt legkésőbb a megrendelt Termékek Vásárló által történő átvételekor átadja a Vásárló részére. Adóügyi elszámolásra alkalmas számla igényét a Vásárló a Megrendelés vagy a Vásárlás során tudja jelezni. 

5. A termék átvételének feltételei

5.1. Szolgáltató a Terméket a Visszaigazolástól (ÁSZF 3.2.) számított 3-15 munkanapon belül bocsátja Vásárló rendelkezésére a Vásárló által kiválasztott alábbi módok egyikén.

5.2. Házhozszállítás: Szolgáltató a Terméket futárszolgálat (a továbbiakban: Futár) igénybevételével juttatja el a Vásárló részére esetében a Visszaigazolásban megjelölt szállítási címre, munkanapokon 8-17 óra között. 

5.2.1. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez, utánvét esetében fizetendő összeg) a kézbesítés érdekében a Futár részére átadja. 

5.2.3. A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kellő biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhető legyen. 

5.2.4. Az első sikertelen kézbesítési kísérletet követően a Futár ismételten megkísérli a Termék kiszállítását. Ez esetben az 5.1. pontban meghatározott szállítási határidő automatikusan meghosszabbodik az ismételt kézbesítési kísérletre nyitva álló határidővel. 

5.2.5. Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a fenti pontokban meghatározott határidőn belül és Futár a Terméket a Szolgáltatónak visszaszállítja, úgy a Vásárló köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Szolgáltató írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni. 

5.2.6. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Futár az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Futár jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Szolgáltató részére, de Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni. 

5.3.  Személyes átvétel: a Vásárló a Terméket a Szolgáltató székhelyén veszi át. 

5.3.1. Az átvétel lehetőségéről a Vásárlót a Szolgáltató e-mail üzenet útján értesíti. 

5.3.2. Vásárló a Terméket a kézbesítésről szóló értesítéstől számított 30 napig veheti át a kiválasztott üzlet nyitvatartási idején belül, melyről Vásárló köteles előzetesen tájékozódni. 

5.3.3. Amennyiben Vásárló a fenti határidőn belül a Terméket nem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a  Terméket másnak értékesíteni, és Vásárló köteles a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Szolgáltató írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni. 

5.3.3. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Szolgáltató (vagy megbízottja) az átvevő személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti minőségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvevő személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Termék átadását megtagadni. Az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni. 

5.4. A Termék (akár Futár általi, akár személyes) kézbesítésekor Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellenőrizni. 

5.5. Hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén Vásárló köteles a Futár vagy a Szolgáltató részére átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a Termék nem hagyható Vásárlónál és az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket Vásárló köteles a Szolgáltató írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni. 

5.6. Amennyiben a Futár által házhoz szállított vagy személyesen átvett csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, Vásárló köteles erről a Futárral, illetve a Szolgáltatóval részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvenni és a kárigényt abban megjelölni. 

5.7. Amennyiben a Vásárló nem veszi át az általa megvásárolt vagy megrendelt, a Szolgáltató által elkészített és a Vásárlónak átadásra felajánlott/leszállított Terméke(ke)t, de azzal kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi kifogást nem terjeszt elő, valamint a szerződéstől a jelen ÁSZF II/6. pontja alapján nem áll el, úgy a Vásárló köteles a Szolgáltatónak a Terméke(ke)t beszerzésével és tárolásával kapcsolatos költségeit haladéktalanul megtéríteni.

6. Fogyasztó elállási joga

6.1. A természetes személy Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha a szerződéskötés során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (a továbbiakban: Fogyasztó).

6.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztó jogosult

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

6.3. A Fogyasztót a Szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti az elállás joga. (A Vásárló a Vételi Ajánlat/Megrendelés elküldését követően a Szerződés létrejöttéig a Megrendelést a II/2.1.4. és II/2.2.2. pontban foglaltak szerint lemondhatja).

6.4. A Fogyasztó az elállási jogát

 1. a) a jelen ÁSZF 1. számú mellékletben található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 2. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

6.5. Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát/kitöltött elállási nyilatkozat mintát köteles eljuttatni (ajánlott küldeményként postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikére.

6.6. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát (elküldi az e-mailt, vagy ajánlott küldeményként postára adja levélben) a Szolgáltató részére.

6.7. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.8. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.9. A Fogyasztó elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljes vételárat, valamint a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

6.10. A Fogyasztó, elállása esetén, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

6.11. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A Termék visszaküldése esetén – ha Terméket a Fogyasztó nem az eredeti csomagolásban küldi vissza – köteles azt megfelelően becsomagolni a sérülések elkerülése érdekében. A Szolgáltató nem vesz át utánvétellel visszaküldött csomagot.

6.12. A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően fénykép/videó felvétel készítésével rögzítésre kerül a csomag kibontása, valamint a visszaküldött Termék megvizsgálása, a későbbi esetleges félreértések elkerülése végett.

6.13. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a megfizetett vételár és szállítási költség összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6.14. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Mindez azt jelenti, hogy a Fogyasztó jogosult kipróbálni a Termékeket, azonban ha ténylegesen használja is azt, és ez már meglátszik a Terméken, azaz az nem újszerű állapotban kerül visszaküldésre, akkor a Fogyasztó viseli az ebből eredő kárt. 

6.15. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

6.16. Abban az esetben, ha Szolgáltató a szerződés szerinti Termék helyett, helyettesítő Termékkel teljesít, elállás esetén a Termék visszaszolgáltatásának költségeit a Szolgáltató viseli.

III. Hibás teljesítés, Kellékszavatosság, Termékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Termék(ek) a teljesítés időpontjában nem felel(nek) meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató az általa készített Termékeket minden esetben kezelési útmutatóval látja el, amely kezelési útmutatót a Termék átadásával egyidejűleg a Vásárlónak átadja. A Szolgáltató mentesül a hibás teljesítésért való minden felelősség alól abban az esetben, amennyiben a hibát az okozza, hogy a Vásárló nem tartja be a Termék(ek) kezelési útmutatójában szereplő utasításokat.

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Fogyasztói szerződés esetén az első hat hónapban tehát a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott Termék(ek) a teljesítés időpontjában megfelelt(ek) a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban – az általános szabályok szerint – már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a Termék hibás volt.

A Termék(ek) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

1. Kellékszavatosság

1.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló, választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék(ek) hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelően nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

1.2. A kijavítást vagy kicserélést – a Termék(ek) tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

1.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

1.4. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. Fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

1.5.  A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

1.6. A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

1.7. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

1.8. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

2.1. A Szolgáltató által – fogyasztói szerződés alapján Fogyasztónak minősülő Vásárlónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Szolgáltatótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Szolgáltató (akár gyártói, akár forgalmazói minőségben jár el) vagy a Termék gyártója által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató vagy a Termék gyártója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.2. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltató által előállított Termék esetén a Szolgáltatóval, a Szolgáltató által forgalmazott más Termék esetén pedig akár a Termék gyártójával, akár a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

2.3. A Szolgáltató (akár, mint a Termék gyártója, akár mint annak forgalmazója) mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a Terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

2.4. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

2.5. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék Szolgáltató (akár, mint gyártó, akár, mint forgalmazó) általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.6. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Fogyasztó termékszavatossági igényét – választása szerint – az Termék(ek) gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja, tehát amennyiben az adott Terméknek a Szolgáltató csak a forgalmazója, úgy a termékszavatossági igény akár a Szolgáltatóval, akár a Termék gyártójával (de csak egyikükkel) szemben érvényesíthető. 

2.7. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Fogyasztót, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

3. Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan Terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

IV. Panaszügyek kezelése

 1. A Vásárló a Termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével, mulasztásával kapcsolatos kifogásait szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Levelezési cím: HIKER SOLUTIONS Kft. 1107 Budapest, Kékvirág utca 14. II. emelet 8.
  Telefonszám: +36 70 3971803 (munkanapokon 10-16 óra között)
  E-mail:  info@khibu.hu
 2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal megvizsgálja és orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
 3. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak azonnal átadja.
 4. Szolgáltató a telefonon vagy e-mail-ben közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
 5. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 6. A telefonon vagy e-mail-ben segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
 7. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt (postára adja, e-mailben megküldi)
 8. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
 9. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet 5 évig megőrzi.

V. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 1. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások/egyeztetések során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, valamint  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását.
 2. Békéltető Testületek elérhetőségeit a következő linken keresztül érheti el:
   http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 1. A Vásárló számára továbbá a fentieken kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál;
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

VI. Vegyes rendelkezések

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül.
 2. Szolgáltató – az általa csak forgalmazott Termékek esetében – nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a gyártó által, vagy egyébként a Szolgáltatón kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult kedvezmények, akciók meghirdetésére. Ha a kedvezmény összege vásárlási minimumhoz kötött, akkor, ha a Vásárló a kedvezményt megkapta, de később elállási jogot gyakorol és így vásárlásai összértéke nem éri el ezt a kedvezmény igénybe vételéhez szükséges határértéket, akkor a kedvezmény nem jár és a többi, kedvezményes vételáron vásárolt termék ára az eredeti ár szerint kerül kiszámításra, és ilyen esetben a Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát a különbözet érékével csökkentve téríti csak vissza.
 4. Amennyiben az ÁSZF és a Vásárló megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés tartalmilag ellentmondanak egymásnak, az ellentmondást magában foglaló rész tekintetében a Vásárló megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés rendelkezése az irányadó. Egyebekben az ÁSZF és a Vásárló megrendelésének Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejött szerződés rendelkezései együttesen alkalmazandóak.
 5. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: HIKER SOLUTIONS Kft. 1107 Budapest, Kékvirág utca 14. II. emelet 8.; e-mail: info@khibu.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (termék megnevezése, leírása cikkszáma stb.):

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt: